FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Özel Öğrenci

İMÜ-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Üniversite mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyenler, EABDB/EASDB’nin onayı ve EYK’nin kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrencilerin derslere devam ve başarı durumu, enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, lisans/yüksek lisans not durum belgesini ve diploma fotokopisini ekledikleri bir dilekçe ile akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili enstitüye başvurmaları gerekir. EYK tarafından özel öğrencilikleri uygun bulunan adayların, alacakları ders/dersler için ÜYK tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatırmaları gerekir.

(5) Özel öğrencilerin derse devamı, sınav, başarı değerlendirmesi, disiplin ve benzeri hususlardaki konuda bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencinin, özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitimde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(7) Bu öğrencilere, derslerin kredisi ve not durumunu belirten bir belge verilir.

Özel Öğrencilik başvurularında aşağıdaki belgeler gereklidir;

1- Özel Öğrencilik başvuru dilekçesi

2- Lisans/yüksek lisans not durum (transkript) belgesi

3- Diploma fotokopisi