FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Doktora Süreçleri

I. DOKTORA YETERLİK

Doktora Yeterlik için Yüksek lisans diploması ile doktoraya kabul edilen öğrencinin 24 kredilik sekiz ders ve seminer dersini başarı ile tamamlamış olması gereklidir.

Ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında başvuru yapılabilecektir.

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadır.

Doktora Yeterlik İçin Başvuru

Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi (form 35) (yabancı dil sınav sonuç belgesi ve transkript ile birlikte) danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde anabilim dalı başkanına verir. EABDB öğrencinin sınava girme talebini enstitüye yazar. 

Yeterlik Komitesi

Yeterlik sınavlarını gerçekleştirecek yeterlilik komitesi, ana bilim dalının önerisi ile EYK tarafından atanır.

Yeterlilik komitesi, atama süresi boyunca sürekli görev yapan beş kişiden oluşur. Komitenin görev süresi ana bilim dalı önerisi ile EYK tarafından belirlenir.

Doktora yeterlik komitesi, öncelikle ilgili ana bilim dalında yer alan öğretim üyeleri veya aynı koşulları sağlayan yakın ana bilim dallarından öğretim üyelerinden oluşur. Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir.

Yeterlik Sınav Jürisi

Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrenci için, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, tez danışmanı da dahil beş kişiden oluşan bir doktora yeterlik sınav jürisini EYK’nin onayına sunar. (Form 15)

Yeterlik Sınavı

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır.

Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş beş puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır.

Öğrencinin, sözlü sınavdan başarılı olabilmesi için en az yetmiş beş puan alması zorunludur.

Doktora yeterlik jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Sınavlarda başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Bu karar, ana bilim dalı tarafından yeterlik sınavını izleyen 3 (üç) gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Yeterlik Sınavında Başarısızlık Durumu

Yeterlik sınavının yazılı veya sözlü bölümünde başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

İlgili Formlar:

35_IMU_FBE_DOKTORA_Yeterlik_Basvuru_Formu-1

15_IMU_FBE_DOKTORA_Yeterlik_Juri_Oneri_Formu-2

20,22,23,24,25_IMU_FBE_Doktora_Yeterlik_Tutanagi_Formu

21_IMU_FBE_Doktora_Yeterlik_Yazili_Sinav_Yoklamasi

II. Tez İzleme Komitesi

Öğrencinin Tez Konusu Önerisinde bulunabilmesi için Yeterlilik sınavından başarılı olması şarttır.

Tez İzleme Komitesi Oluşturulması

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez danışmanının önerisi, ana bilim dalının uygun görüşü ve EYK’nin kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur.

Bu işlem için Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (Form 16) doldurularak ana bilim dalı başkanı tarafından enstitüye teslim edilir.

Enstitü yönetim kurulu önerilen isimlerden tez danışmanından başka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere toplam üç üye belirler.

İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse tez izleme komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın önerisi, tez izleme komitesi üyesinin ve EABDB’nin olumlu görüşü veya tez konusu değişikliği nedeniyle EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

İlgili Formlar:

16_IMU_DOKTORA_Tez_Izleme_Komitesi_Olusturma_Formu_01

III. Tez Önerisi Savunması

Tez Konusu Belirleme

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 (on beş) gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Gerektiğinde düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB/EASDB tarafından işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Sınav tutanağı için doktora tez izleme komitesi tez öneri değerlendirme formu (Form 17)  doldurulur.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

Programa aynı tez danışmanıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrencinin Tezinin İzlenmesi

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.

Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak toplamda üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Bu işlem, Doktora tez izleme komitesi; ara rapor değerlendirme formu (Form 18)  doldurarak yapılır. 

İlgili Formlar:

17_IMU_DOKTORA_Tez_Izleme_Komitesi_Tez_Oneri_Değerlendirme_Formu-2

18_IMU_DOKTORA_Tez_Izleme_Komitesi_Ara_Rapor_Formu-3

IV. Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Öğrenci, tamamladığı tezi enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazıp Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. (Form 36)

Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

*Öğrencinin Tez savunma sınavına girebilmesi için, tezle ilgili çalışmaları içeren en az bir yayını SCI-E kapsamında taranan uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması veya yayına kabul yazısının Enstitü Yönetim Kurulu’na sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer almalıdır.

Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

Tez Sınav Jürisinin Belirlenmesi

Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. (Form 19)

Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. 

Tez Savunması

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, tezle ilgili hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. (Form 33)

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

İlgili Formlar:

36_IMU_DOKTORA_Tez_Teslim_Formu-1

19_IMU_DOKTORA_Tez_Sinavi_Juri_Oneri_Formu-2

33_IMU_DOKTORA_Tez_Savunma_Sinav_Tutanagi_Formu-3