FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Kayıt

İlk Kayıt

Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine başarı değerlendirme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise, adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt Yenileme

Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için belirlenmiş olan dersler arasından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden derslerini seçip danışmanının onayı ile kaydını yenilemek zorundadır. Yeni kayıt yaptırna öğrenciler için sadece ders seçme işlemi yapılır.

Katkı payını ödemeyen ve mazeretleri EYK tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez ve katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine öğrenci belgesi verilmez ve askerlik tecil işlemler yapılmaz. 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Olanlar İçin;

a) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans diploması, doktora programına kesin kayıt için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ya da üniversitece onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Üniversitelerarası Kurul’ca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans, doktora programına kesin kayıt için yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya üniversitece onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı.

d) ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı.

e) Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (6 adet)

f) Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge.

g) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu (Sadece II. öğretim programları için)

2-Yabancı Uyruklu Olanlar İçin;

a) Pasaport'un kimlik bilgilerine ait sayfalarının fotokopisi pasaportun aslıyla birlikte getirilerek aslının aynı olduğu enstitü sekreterliğine onaylatılacaktır.

b) Öğrenim vizeli ikamet tezkeresinin fotokopisi

c) Çıkış belgesi veya diplomanın aslı. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Üniversitelerarası Kurul’ca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

d) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans, doktora programına kesin kayıt için yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

e) ALES,GRE veya GMAT sınav sonucu belgesinin, aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla, fotokopisi.

f) Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgenin aslıyla birlikte ibraz edilmek şartıyla fotokopisi. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçe'den sınava tabi tutulurlar.

g) Son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (6 adet)

h) Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge.

i) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödeme makbuzu.

Öğrencilerin Yatıracakları Katkı Payı Miktarları ve Hesap Numaraları

Öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini Vakıflar Bankası Altunizade Şubesi’ne aşağıda kesin kayıt yaptırdıkları program türüne göre belirtilmiş hesaplara yatıracaklardır.